Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


 Aan:   ABC Koopjes 
           Mondriaanlaan 128

           6708 NL Wageningen
           info@abckoopjes.nl


 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: *


de levering van de volgende digitale inhoud:*


de verrichting van de volgende dienst: *,
herroep/herroepen*


 Besteld op*/ontvangen op* ( datum bestelling  of ontvangst )
 Naam consumenten(en)
 Adres consument(en)
 Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.